Om ett växlande fält är tillräckligt starkt kan det uppstå akuta värmeskador

Med detta som utgångspunkt har forskare uppnått konsensus och utarbetat gränsvärden för yrkesmässig exponering och för allmänhetens exponering för växelfält. 
Svenska myndighetsbaserade gränsvärden gäller därför okänsliga personer inom främst yrkesmässig exponering vid maximalt 2 timmars exponeringstid.
Gränsvärdena är anpassade efter vuxna individer och tar ingen hänsyn till barns särskilda känslighet.

 Det faktum att stora delar av befolkningen exponeras för olika former av elektrisk bestrålning leder till extrema beviskrav - man vågar eller vill helt enkelt inte lita på studier som finns att tillgå. En försvårande omständighet är att elöverkänsliga personer är ingen homogen grupp, det finns stora skillnader i typer av biologisk påverkan. Beslutsfattare behöver stabila underlag, något som då inte lätt kan tillhandahållas. I tillägg finns en potent industri som inte gärna vill bli störd
Därför går det inte att sätta generella gränsvärden på elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska fält när det gäller lång tids exponering. Det finns inga tumregler när det gäller avstånd och liknande. Det saknas kunskap om en mätstorhet som på ett enhetligt sätt beskriver sambandet mellan upplevda symptom och elmiljön. 

Finns misstanke om elöverkänslighet, eller störningar i medicinska implantat, finns ett antal standarder och rekommendationer. Dessa utgår från att det är upp till den drabbade eller arbetsgivare att i samråd med mättekniker genomföra riskbedömning i varje enskilt fall enligt följande kriterier: 

  • Biologisk påverkan. Den sammanlagrade stråldimman som utgör biologisk påverkan.
  • Medicinsk status.  Finns exempelvis implantat som kan störas av magnetfält.
  • Aktuell plats. I hemmet och/eller arbetsplatsen.
  • Bestrålningens styrka.  Mätvärden på aktuell strålning.
  • Överlagrade störningar. (smutsig el) En omständighet som gör bedömningen mer kritisk.
  • Tidsfaktor för exponering.  Speciellt viktigt vid magnetfält till följd av vagabonderande ström samt strålning från mobiltelefonins basstationer.
  • Erfarenhet.  Kundens egen berättelse ger vital information inför mätning och riskbedömning som annars kan förbises.

Tyska gränsvärden ger riktlinjer
Institutet för tysk byggnadsbiologi (Institut für Baubiologie) har sedan 90-talet utarbetat rekommendationer - SBM-2015 - för långtids exponering som kan tillämpas inom privata bostäder, skolor, kontor och industrimiljöer.  Rekommendationerna tar utgångspunkt i sovrumsmiljöer, vilket i praktiken är synonymt med naturens egen bakgrundsstrålning. Detta blir en fördel då man, med hänsyn till rådande förhållanden, kan öka gränsvärdet efter behov istället för att behöva minska från ett redan högt satt värde. Man hamnar så att säga rätt från början.
SBM-2015 innehåller även gränsvärden för exponering av toxiner, formaldehyd, vanligt förekommande föroreningar, inomhusklimat (fukt), mögel, bakterier och dammpartiklar.

Ladda ner SBM-2015

Lathund på svenska med rekommendationer för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.
http://www.rencke.com/pdf/SBM-2015_lathund_svenska.pdf

Hela paketet med samtliga rekommendationer på engelska.
http://www.rencke.com/pdf/SBM-2015_english.pdf