Undersökningar - symptom

Oberoende forskare har ända sedan elektriciteten infördes utfört undersökningar för att klargöra effekterna av magnetfälten, resultaten pekar alltid åt samma håll med lite olika variation beroende på arbetsmetoderna. Tusentals undersökningar har genomförts under åren som bekräftar misstankar om hälsorisker. Här listas några exempel.

Forskare i Sovjetunionen fick redan på 1950 och 60-talen klart för sig hur elektriska och magnetiska fält och elektromagnetisk strålning i form av radiovågor och mikrovågor påverkar människor. Forskarna drog sina slutsatser efter omfattande forskning och genom årliga läkarundersökningar av arbetare på elverk, ställverk, radiostationer, radarstationer, flygplatser och inom den elektrotekniska industrin. Sammanlagt tiotusentals arbetare.

Redan då beskrev de ryska forskarna de typiska kännetecknen som orsakas av för mycket exponering i magnetfält under lång tid:

- Störningar i autonoma nervsystemet
- Neuroser
- Depressioner, sorgsenhet
- Trötthet på dagen
- Energibrist
- Sömnproblem
- Huvudvärk
- Olika hjärt- och kärlproblem
- Hyperaktivitet och inre oro

De fann att besvär av magnetfälten ökar med tiden samtidigt som känsligheten ökar. Kort och gott blir människor elöverkänsliga. I den förhållandevis "lågstrålande" miljö som rådde i Sovjetunionen på den tiden kunde det ta upp till 10 år innan besvären utvecklades.Betydligt snabbare går det i dagens västvärld. En grupp läkare i Bamberg i sydtyskland skriver att besvär hos människorna omkring mobilsändare kan uppstå dagar, veckor eller månader efter att sändaren tagits i bruk. Efter att ha undersökt mer än 900 personer har de funnit att el- och magnetfält i kombination med mikrovågor från mobilsändare, trådlösa telefoner eller WLAN (trådlöst datornätverk) kan ge ett, flera eller många av följande symtom:

Aptitlöshet eller ständig hungerkänsla
Bihåleinflammationer
Blodtryckshöjningar(anfallsvis eller långvariga)
Depressiv stämning
Domningar
Energibrist
Frusenhet
Glömska
Hjärtrusningar
Hormonstörningar
Hudförändringar ( rodnad, pigmentering, blekt ansikte, ringar under ögonen)
Huvudvärk
Håravfall
Hörselnedsättning
Illamående
Inre brännande känsla
Inre darrningar
Klåda
Koncentrationsstörningar
Koordinationsstörningar
Känna sig omtöcknad
Ledsmärtor
Ljud i huvudet
Nattliga svettningar
Nerv- och mjukdelssmärtor
Näsblod
Ofta återkommande infektioner
Oro
Panikattacker (nattetid på motorvägen, i tunnlar, i affärer)
Plötslig hörselförlust
Retlighet
Sköldkörtelstörningar
Störningar i hjärtrytmen
Sveda eller myrkrypningar i huden
Svullna ögon
Svårigheter att finna ord
Synstörningar
Sömnstörningar
Trötthet
Viktökning eller avmagring
Yrsel
Ångest
Ögoninflammationer
Öronsus

Elöverkänsligas riksförbund, med en samlad erfarenhet från tusentals medlemmar, listar följande besvär:

Värk i käke, tänder
Värk i leder
Sömnproblem
Trötthet
Svidande och stickande hud, hudrodnader, torr hud
Sveda i ansiktet
Blåsor i munnen
Metallsmak i munnen
Torra slemhinnor
Täppt näsa, bihålor
Domningar i armar eller ben
Andningsbesvär
Huvudvärk
Yrsel
Koncentrationssvårigheter
Minnesstörningar
Känslighet för ljus, sol, värme eller buller
Ögonbesvär
Hjärtklappning

Fler symptom

Denna lista på sjukdomstillstånd som kan orsakas av elektromagnetiska fält är sammanställd av medicine doktor och professor emeritus Karl Hecht.

1...Asteni (trötthet, blir lätt trött), neurotiska symtom
2.. EEG-förändringar
3.. Sömnstörningar
4.. Störningar av den biologiska klockan
5.. Störningar i det hormonproducerande system som utgörs av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken
6.. Arteriell hypotoni (lågt blodtryck), mer sällan hypertoni (högt blodtryck), bradykardi (långsam hjärtverksamhet) eller takykardi (snabb hjärtverksamhet)
7.. Förändringar i autonoma nervsystemets styrning av hjärta och kärl
8.. Överfunktion i sköldkörteln
9.. Minskad potens
10.. Störningar i matsmältningen
11.. Långsammare känselmotorik
12.. Vilotremor i fingrarna (grovvågiga skakningar i fingrarna när de är i vila)
13.. Håravfall
14.. Tinnitus (öronsusning)
15.. Ökad infektionskänslighet
16.. Fibromyalgi

Fibromyalgi
Diagnosen fibromyalgi innefattar många av de redan uppräknade symptomen på elöverkänslighet
De vanligaste symptomen är en generellt utbredd, ständig värk i kroppen och en onormal kraftlöshet/trötthet. 

Vanliga symtom vid fibromyalgi 
Värk på många ställen eller som flyttar omkring 
Trötthet/kraftlöshet 
Ofunktionell sömn, vaknar inte utvilad 
Stelhetskänsla 
Närminnesstörningar 
Koncentrationsproblem, svårt att finna ord 
Yrsel, balansproblem 
Huvudvärk 
Irritabilitet, humörsvängningar, ”kort stubin”, psykisk stress-känslighet 
Domningar, stickningar 
Slemhinnesymtom - ögon, mun, näsa, underliv. 
Svullnadskänsla 
Luktkänslighet 
Ljudkänslighet 
Feberkänsla, ibland kokande känsla i kroppen; ömsom kall-varm; svettningar 
Colon irritabile symtom 
Täta vattenkastningar 
Hjärtrytmrubbning och/eller andningssvårigheter; tillfälligt 
Illamående 
Kroppsklåda 
Vadkramper, spec. nattetid 
Ofrivilliga muskelryckningar 
Nedstämdhet kopplad till värkintensiteten 
Dimsyn och svårigheter att fixera blicken 
Kalla fingrar och tår 
Infektionskänslighet, särskilt herpesvirus 
Diffusa hudreaktioner

Demenssjukdomar
I en rapport, från 1995, som är en sammanställning av tre studier, två finska och en amerikansk, fann man en högre andel av personer med Alzheimer sjukdom bland de personer som genom yrkestitel klassificeras som exponerade för elektromagnetiska fält jämfört med dem som bedömts inte hade exponerats nämnvärt via arbete. Författarnas slutsats var att exponering för måttlig till höga elektromagnetiska fält kunde associeras till sporadisk Alzheimer sjukdom.Det finns också andra studier som visar ett samband, senaste epidemiologiska studien i Sverige (år 2003) gjord av forskare i Karolinska sjukhus visade en fördubbling av risk för Alzheimer sjukdom bland svetsare och lokförare, d v s folk som är utsatta för starka lågfrekventa magnetiska fält på grund av sitt arbete. Studien gjordes på 1000 personer under 5 år. 
Studier har även visat samband mellan förhöjda magnetfält och amyotrofisk  lateral  skleros  (ALS),  multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

En annan effekt som uppmärksammats är att i relativt låga magnetfält kan kroppens mjukdelar börja vibrera och ge upphov till en friktion som orsakar små sår som inte kan upptäckas utan mikroskåp. 

Ett genomgående tecken på problem orsakade av magnetfält är att sjukdomstillstånden inte kan förklaras på ett begripligt sätt. Läkarna hittar inga fel och alla prov som tas visar normala värden. Den som drabbas blir rädd och har ingen aning om vad det är som händer. Alltefter tiden går tilltar ofta problemen, nya tillkommer och till slut går allt i en ond ändlös cirkel som aldrig upphör.

Ett klassiskt förlopp kan börja med enkla symptom som stickningar, domningar eller svullnader i händerna, myrkryp. Efter en tid kommer ledvärk, huvudvärk, illamående, yrsel, ångest.

Redan i unga år kan det ha börjat med någon form av astma som efterhand utvecklas till svårare symptom som koncentrationssvårigheter, överaktivitet, matsmältningsproblem lunginflammation, hudproblem.Ett enkelt sätt att avgöra om en person är känslig för magnetfält är om han eller hon tycker det känns obehagligt, eller får plötsliga yrselanfall eller panikångest, vid besök i butiker eller större allmänna inrättningar. Kraften rinner ut och ett mindre chocktillstånd kan inträda.  Tillståndet kan komma ca 10 minuter upp till några timmar efter besöket.