lamp
  Elmiljö

Se även Elmiljö


Elsaneringens syfte är att dämpa elektriska och magnetiska fält samt högfrekventa störningar och skapa en bättre elmiljö.

Några exempel på åtgärder:

Byte till skärmade kablar
Infälld elinstallation kan ersättas med skärmade kablar avsedda att dras i befintliga rör. Kablarna är omgivna med skärmfolie som ansluts till jord och dämpar elektriska fält betydligt.
Utvändigt förlagda oskärmade kablar kan bytas till skärmat alternativ.
Det är viktigt att se över mängden kretskortbärande utrustning i samband med byte till skärmade kablar så det inte uppstår sk antenneffekt. Högfrekventa störningar från elmätare, elpannor etc kan via jordförbindningen gå ut på skärmarna och orsaka försämrad elmiljö.

Särjord – TT-system
Ett sätt att reducera magnetfält som uppstår till följd av vagabonderande ström, samt dämpa högfrekventa störningar på jordanslutna föremål.

Avstörningsutrustning för högfrekventa störningar
Filter och/eller ferriter som kan dämpa störningar från grannar och fjärravlästa elmätare.
Se Smutsig el för noviser

Transformator
Ger ett nytt rent elsystem i bostaden. Man måste se till att inga störande belastningar finns i bostaden, då blir transformator verkningslös.
Fast installerade elapparater med hög strålpotential ska placeras ”bakom” transformatorn, vilket innebär att det bör finnas utrymme en bit bort från bostaden där transformator och högstrålande apparater kan placeras.

Avskärmning
Skydd mot luftburen radiofrekvent strålning. Avskärmning kan utföras partiellt (del av rum) eller som en faradays bur där all strålning fångas upp.
Avskärmning kräver ofta insatser av hantverkare som snickare för att uppnå bra resultat.

Baldakin
Ett billigare alternativ till avskärmning.

Placeringar
Hur ligger kraftkablar i förhållande till mätarskåp och elcentraler?
Finns risk att högfrekventa störningar kan spridas på grund av att kraftkablarna passerar nära eller genom bostaden?
Passerar ledningsstråk från elcentralen genom sovrum eller andra platser där man uppehåller sej ofta?
Har du din sittplats intill vitvaror?


Elmiljökontroll
En elmiljökontroll ger information hur elmiljön ska anpassas till det individuella behovet.
Om det exempelvis finns uttalad känslighet för radiofrekventa fält hjälper det inte att elsanera för lågfrekventa fält.