lamp
  Elmiljö

Dagens moderna elmiljö är komplex och svår att hantera för normalanvändare

Bra elmiljö är något alla berörs av och borde ha rätt till. Liksom vår vanliga miljö förorenas utsätts även den elektriska miljön för föroreningar.

Många nya apparater har tillkommit under de senaste årtiondena. En del apparater och sladdar syns samtidigt som mycket är gömt bakom eller i skåp, tak, golv och väggar i byggnaderna.

Elektroniska högfrekventa apparater letar sej in i våra bostäder och förorenar elmiljön på flera sätt. Exponering för elektriska fält, magnetiska fält och radiofrekvent strålning går i moderna fastigheter inte att undvika utan specifika åtgärder. Elanläggningar utformas generellt av ekonomiska skäl på ett sätt som inte på något sätt reducerar strålning, istället skapas en ogynnsam elmiljö. Problemet går inte att se visuellt, luktar ingenting, så det är förståeligt att stora delar av befolkningen är exponerade utan att vara varken medvetna eller informerade om vilka skaderisker det kan medföra.

Barn växer från start upp i denna ”stråldimma” som sedan följer med i skolan och in i vuxenlivets arbetsplatser.

För att behandla frågorna på effektivaste och ekonomisk mest fördelaktiga sätt krävs en god samverkan mellan olika kompetenser. Att mäta är att veta vilken kunskap som krävs nu och i framtiden för att vår elmiljö ska bli den bäst tänkbara.