Elektromagnetiska fält består av två komponenter: en elektrisk och en magnetisk. Vanligtvis uppträder de tillsammans, men de går att separera och deras egenskaper skiljer sig åt på ett antal punkter.
Elektriska och magnetiska fält kan delas in i två kategorier: de fält som förekommer i naturen och de fält som är skapade av människor.

Skillnaden mellan dem är att de naturliga fälten är statiska, dvs. de har samma riktning. Fält som genereras av växelspänning med frekvensen 50 Hz är skapat av människor. Fälten byter riktning 100 gånger per sekund. Dessa kallas lågfrekventa elektriska och magnetiska växelfält och det är främst de som brukar diskuteras när det gäller fält i bostäder.

Elektriska fält
Elektriska fält skapas då elcentralens säkringar är tillslagna, fälten sprids genom golv, tak och väggar i hög omfattning i alla hustyper som saknar skärmade installationsrör i väggarna. I en flerfamiljsfastighet är det vanligt att man i tillägg exponeras för grannarnas elektriska fält. Rummets elektriska fält beror även på anslutna apparater, belysning, i och i närheten av rummet. En apparat eller sänglampa behöver inte vara påslagen för att generera ett elektrisk fält, det räcker med att stickproppen sitter i vägguttaget. 

Magnetiska fält
När man slår på en apparat kommer ström att flyta genom en ledare och ge upphov till ett magnetiskt fält. Magnetiska fält anges i enheten tesla (T). Tesla är en stor enhet, därför är det vanligt att ange den magnetiska fältstyrkan i mikrotesla (µT), respektive nanotesla (nT). 
Magnetfältets styrka är beroende av de tre parametrarna strömstyrka, avstånd och geometri. Fältet avtar långsammare från en lång, rak ledare, som t.ex. en elledning, än från en punktformig källa, som t.ex. en transformatorstation eller en klockradio. 

Magnetiska fält passerar genom de flesta material, inklusive människokroppen. För att skärma magnetiska fält måste man ta till drastiska åtgärder så att en acceptabel skärmverkan uppnås.  

Elektromagnetiska fält (Radiofrekvent strålning)
Kan betraktas som en kombination av av elektriska och magnetiska fält. Deras frekvens är i det område där sändningar av TV och mobiltelefoni utförs. Elektromagnetiska fält mäts i W/m2, Watt per kvadratmeter. Fälten är svåra att skydda sej från då de alstras från källor som kan befinna sej långt bort i form av TV/radio-sändare, mobiltelefonins basstationer etc.


Högfrekventa störningar (Smutsig el)
Smutsig el, refererar till en kombination av harmoniska övertoner, spikar och transienter, som bl.a. alstras av inkopplad elektronisk utrustning och frekvensstyrda motorer. Man kan säga att den mjuka sinusformade nätspänningen har blivit ”taggig”

Allmän elanvändning – av solanläggningar, LED-belysning, switchade nätaggregat, lysrörsarmaturer, batteriladdare mm - sprider sej och använder elnätet som antenn där störningar strålar ut från elledningar och jordade föremål. 

Se mer om smutsig el